• Pakikipagkapwa: Pilipinong Lapit Sa Pananaliksik
 • ₱560.00
 • by:  Roberto F. Javier

  • Softbound (₱560.00)
   Printed Edition
       
  • Publisher: Central Book Supply, Inc.
  • ISBN: 978-971-011-344-6
  • No. of Pages: 316
  • Size: 6 x 9
  • Edition: 2012
  • Description:

   Matutunghayan sa antolohiyang ito ang mga ulat ng pagaaral at mga papel na nailathala sa mga jornal pati ang mga nailahad sa nasyunal at internasyunal na mga kumperensiya. Mababasa ang mga kaisipan tungkol sa pamamaraang Pilipino sa pananaliksik, pagiging pinuno, pamumuno, pagsasakapangyarihan, pagiging mamamamayan, at payapang pakikitungo’t pakikipag-ugnayan. Ang mga inilalahad dito ay mga tinipong pagsisiyasat na ginamitan ng Maka-Pilipino at Pakakapa-kapang lapit sa pananaliksik. Inilalarawan din ang paggamit ng mga kinamulatan na nating kasanayan sa paghahagilap ng mga kaalaman tulad ng pagmamasid, panunuluyan, pagdalaw-dalaw, talakayan, pagtatanong-tanong, at pakikipagkwentuhan. Buhat sa mga nakalap na mga kaalaman mula sa iba’t ibang pangkat ng mga mamamayang Pilipino ay nakabuo ng mga batayang-kaisipan na maaaring nagmula sa ating sinaunang sikolohiya o minanang kaalaman sa ating mga ninuno gayundin ang naging bunga ng karanasan sa kasalukuyang panahon. Mahalaga ang maiaambag nito sa pag-unawa sa paraan ng pag-iisip ng mga Pilipino sa kung ano ang ugnyan ng pananaliksik bilang pakikilahok at pakikipagugnay pati ilang usaping gaya ng pananagutang panlipunan, pagsasakapangyarihan at pakikipamayapa.


  • Pakikipagkapwa: Pilipinong Lapit Sa Pananaliksik
  • by:  Roberto F. Javier
  • Publisher: Central Book Supply, Inc.
  • ISBN: 978-971-011-344-6
  • No. of Pages: 316
  • Size: 6 x 9
  • Edition: 2012

  •   

  Description:

  Matutunghayan sa antolohiyang ito ang mga ulat ng pagaaral at mga papel na nailathala sa mga jornal pati ang mga nailahad sa nasyunal at internasyunal na mga kumperensiya. Mababasa ang mga kaisipan tungkol sa pamamaraang Pilipino sa pananaliksik, pagiging pinuno, pamumuno, pagsasakapangyarihan, pagiging mamamamayan, at payapang pakikitungo’t pakikipag-ugnayan. Ang mga inilalahad dito ay mga tinipong pagsisiyasat na ginamitan ng Maka-Pilipino at Pakakapa-kapang lapit sa pananaliksik. Inilalarawan din ang paggamit ng mga kinamulatan na nating kasanayan sa paghahagilap ng mga kaalaman tulad ng pagmamasid, panunuluyan, pagdalaw-dalaw, talakayan, pagtatanong-tanong, at pakikipagkwentuhan. Buhat sa mga nakalap na mga kaalaman mula sa iba’t ibang pangkat ng mga mamamayang Pilipino ay nakabuo ng mga batayang-kaisipan na maaaring nagmula sa ating sinaunang sikolohiya o minanang kaalaman sa ating mga ninuno gayundin ang naging bunga ng karanasan sa kasalukuyang panahon. Mahalaga ang maiaambag nito sa pag-unawa sa paraan ng pag-iisip ng mga Pilipino sa kung ano ang ugnyan ng pananaliksik bilang pakikilahok at pakikipagugnay pati ilang usaping gaya ng pananagutang panlipunan, pagsasakapangyarihan at pakikipamayapa.